Horizontal Slideshow

  • slider vvn 4
  • slider vvn  nw roden
  • slider vvn zondertekst
  • slider vvn3
  • slider vvn5

VV Noord C-comp.

info C-comp.

Poll

Op welke plaats eindigen de Oranje vrouwen op het WK in Canada in de poule fase.

View Results

Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website www.vrouwenvoetbalnoord.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van onze site betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de vrouwenvoetbalnoord.nl worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van onze site de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij niet garanderen dat de aard en inhoud van de verstrekte informatie juist is.

Aansprakelijkheid

Vrouwenvoetbalnoord.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de site (en/of derden) lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de vrouwenvoetbalnoord.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud op vrouwenvoetbalnoord.nl waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Vrouwenvoetbalnoord of haar licentiegevers. De informatie op de onze website mag u alleen gebruiken, downloaden, kopiëren verspreiden, mits u hiervoor schriftelijk toestemming heeft en hierbij een correcte bronvermelding plaatst.

Koppeling naar websites van derden

Vrouwenvoetbalnoord.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan onze site, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Vrouwenvoetbalnoord aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouwenvoetbalnoord is framing en het maken van een hyperlink naar onze site niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Vrouwenvoetbalnoord behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de sitevan kracht zijn.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Vrouwenvoetbalnoord verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ons aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen.

Redactie
Vrouwenvoetbal noord.nl